Müügitingimused - Minibeebi

Müügitingimused - Minibeebi

Müügitingimused - Minibeebi

Müügitingimused - Minibeebi

Müügitingimused - Minibeebi
Müügitingimused - Minibeebi

Müügitingimused

Ettevõte ärinimi: BEBE OÜ 

Registrikood: ​14309066

Juriidiline aadress: Vikerkaare tee 9, Kiikla Küla, Alutaguse vald 41302

Üldtingimused

 1. Käesolevad müügitingimused kehtivad elery.ee/minibeebi.ee klientide (edaspidi Klient) ja e-poe minibeebi.ee (edaspidi E-pood) omanikfirma Bebe OÜ (edaspidi Müüja) vahel E-poest ostetavate toodete (edaspidi Kaup) puhul tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Euroopa Liidu õigusaktidest ning E-poe müügitingimustes kokkulepitust.
 3. Müügitingimused (edaspidi ka Müügileping) jõustuvad vahetult pärast Kliendi makse laekumist E-poe pangakontole.
 4. Kliendi ja E-poe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste või kohtu kaudu. 

Hinnad

 1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Hindades ei ole arvestatud transpordikulusid.
 2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.

Tellimuse vormistamine

 1. Valige välja sobilikud tooted ning lisage need ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks sisenege ostukorvi.
 3. Täitke ära isikuandmed ning valige endale meelepärane transpordi- ja makseviis.
 4. Kinnitage tellimus ning suunduge maksma.

Kaupade transport

 1. Pärast müügitingimuste jõustumist komplekteerib E-pood tellimuse 1-3 tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle logistikafirmale.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad müügilepingu jõustumise hetkest.

Kaupade tagastamine

 1. E-poest ostetud kaupadele kehtib füüsilisest isikust tarbijale 14-päevane tagastusõigus.
 2. Tagastatav toode peab olema komplektne. 
 3. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist esitama vastavasisulise avalduse e-post aadressile elery.klienditugi@gmail.com
 4. Taganemisavalduse võib Klient koostada vabas vormis ühemõttelise e-kirjana või kasutada selleks tüüpvormi, mille leiate internetiaadressilt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf
 5. Peale taganemisavalduse esitamist tuleb Kliendil Kaup 14 päeva jooksul Müüjale tagastada.
 6. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijale lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud.
 7. Klient on kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad kulud. 

Vääramatu jõud

 1. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või viivituste eest, mis on tekkinud vääramatust jõust.
 2. E-pood ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest. 

Pretensioonide esitamise kord

 1. Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
 2. E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
 3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.
 4. Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab E-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust 14 päeva jooksul pärast pretensiooni kättesaamist.
 6. Meeldetuletus tarbijale (VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbijale tuleb esitada lepingueelse teabena meeldetuletus, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kaupleja peab lepingueelse teabena esitama meeldetuletuse, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).

   

Erimeelsuste ja vaidluste lahendamine

 

 1. Kliendi ja E-poe vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
 2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakvaidluste komisjoni aadress on Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201707; e-post avaldus@komisjon.ee; veebileht komisjon.ee/et
 3. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskuse Eesti kontaktpunkti aadress on Endla 10A, 10122 Tallinn; e-post consumer@consumer.ee; veebileht https://consumer.ee/.

Isikuandmete kaitse

 1. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ja transpordi ning makse korraldamiseks.
 2. Transpordi ja makse korraldamise huvides edastab Veebipood vajaminevad andmed vastavatele ettevõtetele.
 3. E-pood järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest.

Autorikaitse

 1. Kõik intellektuaalne vara Müüja E-poes ja sotsiaalmeedia kanalites on Müüja omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.
 2. Intellektuaalse omandi kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

 

Oksjonite üldtingimused

REGULEERIMISALA

1. Lisaks üldistele kasutustingimustele kehtivad Minibeebi.ee ja pakkuja vahel ka oksjonite üldtingimused igas Minibeebi.ee oksjoni veebilehel, Facebooki lehel ja gruppides. Oksjonil osaledes Minibeebi.ee lükkab tagasi kõik pakkuja (üldised) tingimused. 

2. Oksjonil osalemisega kinnitavad pakkujad üksteisele ja Minibeebi.ee’le, et on kohustatud käesolevatest oksjonite üldtingimustest kinni pidama ja allub neist tulenevatele õiguslikele lõpplahendustele. Pakkuja on kohustatud tingimusteta järgima kõiki tingimusi ja hoiduma käitumisest, mis võib kahjustada Minibeebi.ee, kui veebipõhise oksjonipidaja huve.

OKSJONI KORD

1. Oksjoni ettevalmistamise kui ka läbiviimise viisi, tingimused määrab kindlaks ainuisikuliselt Minibeebi.ee. Minibeebi.ee määrab asjade seisu enne oksjonit, selle toimumise ajal, selle lõppedes ning tal on voli otsustada, kas Minibeebi.ee arvates on mõistlikke põhjusi jätta inimesi edasisest osalemisest kõrvale, sulgeda oksjonit, muuta oksjoneid, mitte arvesse võtta pakkumist (soovi korral kuulutada see kehtetuks) ja ka peatada, pikendada või tühistada oksjon.

2. Oksjoni kestvus on märgitud oksjoni infolehel, infopeases (sõltuvalt oksjoni toimumise platvormist). Sellegipoolest on Minibeebi.eel õigus oksjon (ennetähtaegselt) igal ajal tühistada, lõpetada või peatada või seda pikendada. Kui oksjon pole tehniliste probleemide tõttu kõigile pakkujatele avatud, kasutab Minibeebi.ee oksjoni pikendamise õigust, kuid ei ole selleks kohustatud. 

3. Minibeebi.ee kohustab pakkujat oksjonil talle antud juhiseid järgima. 

OKSJONI KIRJELDUS

1. Määratud osa kirjeldused ja kogu oksjoni veebilehel olev teave on esitatud põhimõttel „parimate teadmiste kohaselt”. Seetõttu võib ilmneda, et oksjoni kirjeldus on vale või puudulik.

PAKKUMINE

1. Pakkumine tuleb teha viisil, mille Minibeebi.ee on lehel, kus oksjon toimub, välja toonud. Oksjon toimub vastavalt enampakkumise põhimõttele. Minibeebi.eel on õigus pakkumist mitte tunnustada, kui leiab, et selleks on mõistlik alus. 

2. Pakkuja tehtud pakkumist loetakse Minibeebi.eele esitatud õiguslikult siduvaks pakkumiseks ja mis on tühistamatult ja tingimusteta pakkumisega seotud. Iga pakkuja, kes teeb pakkumise, loetakse enda eest pakkumise tegijaks ning on isiklikult seotud Minibeebi.eega ja kohustustega, mis tulenevad tema pakkumisest Minibeebi.eele. See kehtib ka juhul, kui pakkuja väidab, et tegutseb kolmanda isiku nimel. 

OSTULEPINGU SÕLMIMINE

1. Iga pakkumine, mille te Minibeebi.ee oksjonitel teete, on seaduslik pakkumine eseme ostmiseks. 

2. Oksjonil osalemine ei tähenda, et esemed müüakse lõpuks pakkujale. Isegi kui oksjoni veebilehel on väidetud, et oksjon toimub enampakkumise lepingu alusel, ei tähenda see tingimata ostulepingu sõlmimist. 

ARVE ESITAMINE JA MAKSMINE

1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb tarbija makstavad summad tasuda 14 päeva jooksul.

2. Tarbija on kohustatud viivitamatult Minibeebi.eele teavitama vigadest andmetes või makse üksikasjades. 

3. Kui kasutaja oma kohustusi ei täida, on Minibeebi.eel õiguslike piirangute piires õigus nõuda tarbijalt mõistlikke kulusid. 

MUUD SÄTTED

1. Minibeebi.ee jätab endale õiguse oksjoni üldtingimusi igal ajal muuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minibeebi @ 2024 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper